TAISYKLĖS


PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS/TAISYKLĖS

 

TuCia.lt/MiniPuslapis.lt (toliau vadinama "Vykdytoju") taisyklės.

 

1. Užsakovas įsipareigoja naudotis Paslaugomis sutartyje nustatytomis sąlygomis.

 

2. Užsakovas įsipareigoja:

2.1 pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją. Vykdytojas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas pateiktų jo nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus;

2.2 sudaryti sutartį ir atlikti kitus veiksmus, laikydamasis Vykdytojo nustatytų sąlygų, su kuriomis Užsakovas susipažįsta ir sutinka sudarydamas šią sutartį ir/ar naudodamasis Vykdytojo paslaugomis internetu;

2.3 pasikeitus Užsakovo kontaktinei informacijai arba rekvizitams, informuoti Vykdytoją apie pasikeitimą per 5 dienas arba prisijungus prie Tinklalapio pakeisti savo identifikuojančią informaciją;

2.4 nedelsiant informuoti Vykdytoją telefonu arba el. paštu apie tam tikros Paslaugos teikimo sutrikimus;

2.5 nenaudoti Vykdytojo Paslaugų neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masinio el. pašto siuntimu, ir/arba pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus arba kitų Vykdytojo klientų teises ir teisėtus interesus;

2.6 pripažinti ir laikyti pasirašytais ir patvirtintais elektroniniais kanalais Vykdytojui atsiųstus pranešimus, jei Užsakovas tinkamai užsiregistravo Tinklalapyje panaudodamas atpažinimo ir apsaugos priemones;

2.7 Jeigu Užsakovas imasi bet kokios veiklos, kuri smarkiai apkrauna serverinio kompiuterio procesoriaus darbą, arba kuri reikalauja neproporcingų Vykdytojo serverinio kompiuterio resursų, įskaitant, bet neapsiribojant smarkiai aktyvių skriptų naudojimą, ir, Vykdytojui įspėjus Užsakovą, pastarasis nepašalina trukdžių, Vykdytojas turi teisę nutraukti sutartį arba sustabdyti tam tikros Paslaugos teikimą nedelsiant.

 

3. Šalių atsakomybė

3.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį.

3.2. Vykdytojas neatsako už žalą, kilusią dėl siunčiamos arba gaunamos informacijos patikimumo, praradimo, vėlavimo, dėl virusų ar pan., kurią Užsakovas tiesiogiai ar netiesiogiai gali patirti, naudodamasis Vykdytojo duomenų perdavimo tinklu komerciniais arba nekomerciniais tikslais.

3.3. Vykdytojas neatsako už bet kokią interneto tinkle esančią ar siūlomą informaciją, medžiagą, produkciją arba paslaugas. Naudodamasis jomis, Užsakovas veikia savo rizika ir prisiima visišką atsakomybę už savo veiksmus. Jokia Vykdytojo ar jo darbuotojų šiame punkte nurodytais klausimais suteikta informacija, patarimai, rekomendacijos nesukuria Vykdytojui jokių įsipareigojimų Užsakovo atžvilgiu.

3.4. Vykdytojas neatsako už bet kokį apribojimą, kurį Užsakovui taiko tretieji asmenys.

3.5. Vykdytojas neatsako už Užsakovo interneto tinklalapio ar jo turinio, prieštaraujančio galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, laikymą ir pašalinimą.

 

4. Kitos nuostatos

4.1. Visi šioje sutartyje nesureguliuoti klausimai sprendžiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

4.2. Šalys sutarė, kad visi ginčai dėl prievolių pagal šią sutartį vykdymo bus nagrinėjami teisme pagal Vykdytojo buveinės vietą.

4.3. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

4.5. Užsakovas sutinka, kad Vykdytojas turi teisę naudoti Užsakovo pateiktus duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teikdamas pasiūlymus apie Vykdytojo teikiamas prekes ir paslaugas. Užsakovas Vykdytojo elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje gali pareikšti savo nesutikimą dėl Užsakovo pateiktų duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

Draugai: Logotipu dizainas | Internetines svetaines web dizainas - aprilslily.com | Failų talpinimas
Projektai: Online PDF Finder